Điều Khoản & Điều Kiện

XIN HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. KHI TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÊN DƯỚI. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÓ THỂ THAY ĐỔI. CHÚNG TÔI SẼ THÔNG BÁO CHO BẠN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY BẰNG CÁCH ĐĂNG THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép trang web của FXDD TRADING S.A.C. (“FXDD”) và các hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm nhập trái phép vào hệ thống của FXDD, sử dụng không đúng mật khẩu hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin nào được đăng lên trang web. Bạn thừa nhận rằng FXDD có thể tiết lộ và chuyển bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp qua trang web này cho (i) bất kỳ công ty nào trong nhóm, các đại lý liên kết hoặc nhà cung cấp thông tin của nhóm; (ii) cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác với sự đồng ý của bạn; hoặc (iii) nếu chúng tôi có quyền hoặc nghĩa vụ tiết lộ hoặc được pháp luật cho phép hoặc buộc phải tiết lộ những thông tin đó. Bạn đồng ý với việc truyền, chuyển hoặc xử lý thông tin đó đến, hoặc thông qua, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp (bao gồm cả các quốc gia bên ngoài EEA), và bằng cách sử dụng và cung cấp thông tin qua trang web này, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin nêu trên. Việc sử dụng trang web này có thể được giám sát, theo dõi và ghi lại. Bất kỳ ai sử dụng trang web này đều đồng ý rõ với việc giám sát, theo dõi và ghi lại nêu trên.

Thông Báo Bản Quyền

Các sản phẩm có quyền tác giả trên trang web fxdd.com ("Trang web"), bao gồm nhưng không giới hạn tất cả thiết kế, văn bản, bản ghi âm và hình ảnh, đều thuộc quyền sở hữu của FXDD, trừ khi được tuyên bố rõ ràng. Trừ khi được nêu rõ ràng tại đây, các sản phẩm này không được sao chép, truyền, hiển thị, biểu diễn, phân phối (để bồi thường hoặc cách khác), cấp phép, thay đổi, đóng khung, lưu trữ để sử dụng tiếp theo hoặc được sử dụng toàn bộ hoặc một phần theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FXDD, ngoại trừ trong phạm vi cho phép của Đạo Luật Bản Quyền năm 1976 (17 U.S.C. § 107), đã được sửa đổi, và sau đó, chỉ với các thông báo về quyền sở hữu của FXDD với điều kiện là bạn có thể tải xuống thông tin và in ra bản in sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn không xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác có thể có trong thông tin khi được tải xuống.

Trademark Notices Thông Báo Nhãn Hiệu

Thanh lũy tiến trong logo FXDD là thương hiệu của FXDirectDealer, LLC. Các từ hoặc ký hiệu đặc trưng khác, được sử dụng để xác định nguồn hàng hóa và dịch vụ, có thể là thương hiệu của chủ sở

Nội Dung và Tài Liệu Web

Thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Mặc dù được cho là đáng tin cậy, FXDD không đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời hoặc chính xác của các thông tin này. Thông tin trên trang web không nhằm mục đích cung cấp hoặc mời chào bất kỳ bảo mật hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào. Thông tin và tài liệu có trong trang web này - và các điều khoản và điều kiện của việc truy cập và sử dụng thông tin và tài liệu đó - có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các sản phẩm và dịch vụ được mô tả, cũng như các yêu cầu về phí, lệ phí, lãi suất và số dư liên quan có thể khác nhau giữa các vị trí địa lý. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp tại tất cả các địa điểm. Bạn đồng ý rằng (i) bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trang web trái với luật, quy định hiện hành hoặc các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào bạn có với FXDD và (ii) trong trường hợp vị trí của trang web yêu cầu nhận dạng để truy cập , bạn sẽ thiết lập các thủ tục và kiểm soát bảo mật hợp lý về mặt thương mại để giới hạn quyền truy cập vào mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng khác của bạn cho các cá nhân được ủy quyền. FXDD hoặc các nhà cung cấp của FXDD có thể ngừng hoặc thay đổi thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả ở đây bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Các thông tin có ngày tháng chỉ được công bố với thời gian tương ứng và FXDD không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm trong việc cập nhật hoặc sửa đổi các thông tin đã công bố. FXDD có quyền chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các thông tin, dịch vụ, truyền tải của trang web mà không cần thông báo trước cho người dùng. Hơn nữa, bằng cách cung cấp trang web này và thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua trang web, FXDD không phân phối hoặc chào mời bất kỳ người nào sử dụng trang web hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ đó trong các khu vực pháp lý nơi cung cấp trang web và những thông tin, sản phẩm, dịch vụ đó bị cấm theo quy định của pháp luật.

Khả Năng Xảy Ra Gián Đoạn Dịch Vụ

Đôi khi, quyền truy cập vào Trang web có thể không khả dụng, bị trì hoãn, bị giới hạn hoặc bị chậm lại do:

 • lỗi phần cứng, bao gồm cả những lỗi khác của máy tính (bao gồm cả máy tính của bạn), máy chủ, mạng, đường dây và kết nối viễn thông, cũng như các thiết bị cơ khí và điện tử khác;
 • lỗi phần mềm, bao gồm trong số những thứ khác, bug, lỗi, vi rút, sự cố cấu hình, sự không tương thích của hệ thống, tiện ích hoặc ứng dụng, hoạt động của tường lửa hoặc chương trình sàng lọc, mã không thể đọc được hoặc bất thường trong tài liệu cụ thể hoặc nội dung khác;
 • quá tải về dung lượng hệ thống;
 • thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt, động đất, chiến tranh, nổi dậy, bạo loạn, náo loạn dân sự, hành động của Chúa, tai nạn, hỏa hoạn, hư hỏng do nước, nổ, sự cố máy móc hoặc thiên tai;
 • gián đoạn (cho dù một phần hoặc toàn bộ) nguồn cung cấp điện hoặc các tiện ích dịch vụ khác;
 • đình công hoặc ngừng việc (dù là một phần hay toàn bộ) lao động;
 • các hạn chế của chính phủ hoặc quy định, các phán quyết trao đổi, lệnh của tòa án hoặc tòa án hoặc sự can thiệp khác của con người; hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác (cho dù tương tự hoặc không giống với bất kỳ nguyên nhân nào đã nêu ở trên) bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của FXDD.

Nếu quyền truy cập vào trang web này không khả dụng, bị trì hoãn hoặc bị hạn chế, hoặc nếu trang web này không hoạt động nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể không thể truyền các hướng dẫn của mình cho các giao dịch và các vấn đề khác, hoặc các hướng dẫn đó có thể không được thực hiện kịp thời hoặc bạn có thể không thể truy xuất thông tin một cách kịp thời. Nếu hoạt động của bạn phụ thuộc vào các liên lạc như vậy với FXDD, và các liên lạc đó bị gián đoạn hoặc chậm trễ, bạn có thể bị thiệt hại.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

VÌ KHẢ NĂNG XẢY RA LỖI TỪ CON NGƯỜI, MÁY MÓC CŨNG NHƯ CÁC YẾU TỐ KHÁC, TRANG WEB (BAO GỒM TẤT CẢ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB) ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" "NHƯ HIỆN CÓ". FXDD VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU BÊN THỨ BA KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ ĐẢM BẢO VÀ ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. FXDD VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ THUỘC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI TRANG WEB, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG BUÔN BÁN, KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ BA, BẢO ĐẢM KHỎI CÁC LOẠI VIRUS HOẶC MÃ MÁY TÍNH CÓ HẠI KHÁC, HOẶC SỰ THÍCH HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH NÀO ĐÓ. FXDD VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB VÀ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LỖI TRONG BẤT CỨ TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN NÀO. NGOÀI RA, FXDD VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ TRÌ HOÃN, KHÓ KHĂN KHI SỬ DỤNG, VI RÚT MÁY TÍNH, MÃ ĐỘC HẠI HOẶC CÁC LỖI KHÁC TRONG TRANG WEB NÀY, BẤT KỲ SỰ KHÔNG TƯƠNG THÍCH NÀO GIỮA TRANG WEB VÀ CÁC TỆP TIN HOẶC TRÌNH DUYỆT WEB CỦA NGƯỜI DÙNG, HOẶC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẪN VÀO TRANG NÀO KHÁC, HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC MÀ NGƯỜI DÙNG GẶP PHẢI DO CÁC NGUYÊN NHÂN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA FXDD VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC GỢI Ý TRONG NHỮNG TỪ CHỐI NÀY. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ NÊU Ở ĐÂY ĐƯỢC COI LÀ SỰ ĐẶT GIỚI HẠN HOẶC GIẢM TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA FXDD ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THEO PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH. FXDD SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DƯỚI BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỢI NHUẬN BỊ MẤT, CƠ HỘI BỊ MẤT HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÔNG TRỰC TIẾP, DO HẬU QUẢ, SỰ CỐ, TÌNH HUỐNG ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM KIỂU MẪU XẢY RẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC MỘT PHẦN CỦA TRANG WEB, BẤT KỂ DÙ FXDD CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI VÀ BẤT KỂ ÁP DỤNG HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, HÀNH ĐỘNG SAI (BAO GỒM SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM), BỔN PHẬN NGHIÊM NGẶT, HOẶC TRONG TÌNH HUỐNG NÀO KHÁC.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Các liên kết đến các trang web không thuộc FXDD chỉ được cung cấp dưới dạng con trỏ đến thông tin về các chủ đề có thể hữu ích cho người dùng của các trang web FXDD và FXDD không có quyền kiểm soát nội dung trên các trang web không thuộc FXDD đó. Nếu bạn chọn liên kết đến một trang web không do FXDD kiểm soát, FXDD không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến nội dung của trang web đó, bao gồm tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của chúng cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, và FXDD cũng không bảo đảm rằng trang web hoặc nội dung đó không có bất kỳ khiếu nại nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các hành vi xâm phạm quyền khác của các bên thứ ba hoặc trang web hoặc nội dung đó không có vi rút hoặc các ô nhiễm khác. FXDD không đảm bảo tính xác thực của các tài liệu trên internet. Các liên kết đến các trang web không thuộc FXDD không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực hoặc trách nhiệm nào đối với các ý kiến, ý tưởng, sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp tại các trang web đó, hoặc bất kỳ đại diện nào liên quan đến nội dung tại các trang web đó.

Tiết Lộ Pháp Nhân

FXDD và FXDD Trading là tên tiếp thị của FXDD TRADING S.A.C. FXDD TRADING S.A.C. thuê ngoài một số dịch vụ văn phòng hỗ trợ nhất định từ các nhà cung cấp bên thứ ba.

Luật Chi Phối

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này được coi là không thể thi hành, thì các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ không bị thay đổi và điều khoản hoặc điều kiện không thể thi hành sẽ được thay thế bằng điều khoản hoặc điều kiện có thể thi hành gần nhất với ý định cơ bản của điều khoản hoặc điều kiện không thể thi hành. Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ tuân theo bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã ký kết với FXDD. Việc người dùng truy cập và sử dụng trang web và các điều khoản của tuyên bố từ chối trách nhiệm này được điều chỉnh của luật pháp và quyền tài phán được nêu trong các thỏa thuận mà bạn đã ký kết với FXDD.

Điều Khoản Khác

Nếu không có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trong tài khoản của bạn trong một quý nhất định (nghĩa là trong khoản thời gian 90 ngày), tài khoản của bạn sẽ phải chịu một khoản phí quản trị cho tài khoản không hoạt động (“Phí”). Phí không hoạt động dựa trên lịch trình sau: đối với tài khoản không hoạt động dưới 1 năm - $13 mỗi tháng; đối với tài khoản không hoạt động từ 1 đến 2 năm - $17 mỗi tháng; đối với tài khoản không hoạt động từ 2 đến 3 năm - $20 mỗi tháng; đối với tài khoản không hoạt động trong 3 năm - $23 mỗi tháng. Nếu tài khoản của bạn bị tính phí và số dư tài khoản của bạn giảm xuống bằng không (0), tài khoản của bạn sẽ tự động được lưu trữ.

Theo điều khoản 16(a), Phí, FXDD sẽ cho phép một (1) lần rút tiền miễn phí mỗi tháng dương lịch. Sau lần rút tiền đầu tiên mỗi tháng, mỗi lần rút thêm sẽ dẫn đến khoản phí $40 trừ vào tài khoản của bạn.

FXDD bảo lưu quyền đảo ngược tất cả số tiền thu được bất hợp pháp (bao gồm lợi nhuận giao dịch, chiết khấu và tiền thưởng kiếm được) do giao dịch độc hại/săn mồi. FXDD bảo lưu quyền duy nhất trong việc xác định liệu giao dịch của khách hàng có được phân loại là giao dịch độc hại hay giao dịch săn mồi hay không.

Để mở tài khoản DEMO hoặc tài khoản LIVE với FXDD, bạn phải tiết lộ thông tin cá nhân về bản thân. Bằng cách cung cấp việc hoàn thành đơn đăng ký tài khoản DEMO hoặc LIVE, bạn tự do đồng ý để FXDD xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo các luật và quy định có liên quan ở Malta. Thông tin này cũng có thể được FXDD sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ của công ty. Hơn nữa, thông tin về bạn cũng có thể được thu thập bằng bất kỳ thư từ nào được thực hiện với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc các hình thức khác; bao gồm thông tin mà bạn nhập khi đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động nào khác được thực hiện trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng được kết nối nào.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán