Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ công ty thành viên nào trong nhóm của chúng tôi, điều đó có nghĩa là mọi công ty con, công ty cổ phần cuối cùng và các công ty con tương ứng của đều có thể nhận được thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với một số bên thứ ba bao gồm đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ và nhà quảng cáo. Trong trường hợp FXDD tiết lộ thông tin cho các bên kinh doanh, chẳng hạn như công ty xử lý thẻ hoặc ngân hàng, để thực hiện các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu; các bên thứ ba đó có thể lưu trữ thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các nghĩa vụ khác của họ. Nếu bạn muốn đủ điều kiện, thay đổi, sửa đổi hoặc giới hạn sự đồng ý của mình theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn tại FXDD.

Chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Trong quá trình cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ tài chính, chúng tôi cần thu thập và lưu giữ một số thông tin cá nhân nhất định về bạn.

FXDD không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn sau:

Thông tin chúng tôi nhận được từ bạn trên các đơn đăng ký hoặc các biểu mẫu khác. Thông tin về các giao dịch của bạn với FXDD Trading, “FXDD”.

Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn hoặc khách hàng cũ cho bất kỳ ai khác ngoài các chi nhánh, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho các công ty thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin thuế cho các cơ quan hữu quan.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập hông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tuân Thủ theo số điện thoại (212) 791-6475.

Giải Thưởng Gần Đây

 • awards
  Forex Traders Summit
  2023
  Broker Có Dịch Vụ Khách Hàng Tốt Nhất
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2023
  Nhà Cung Cấp FX MENA Tốt Nhất
 • awards
  Forex Ratings
  2023
  Broker Minh Bạch Nhất - Châu Âu
 • awards
  Dubai Forex Expo
  2021
  Forex Broker Uy Tín Nhất Năm 2021

Phương Thức Thanh Toán